Gjermanishtja si gjuhë e huaj [DEU 101–102, 201–202]

Gjuha gjermane si gjuhë e huaj përmban katër nivele të shoqëruara me tekste informative, figura, këshilla për mësimnxënien dhe ushtrime të përshtatshme.

‘Schritter’ i ndihmon studentët të zbulojnë dhe formulojnë rregullat vetë, për t’i praktikuar më pas në ushtrime. Të katër aftësitë e gjuhës kanë rëndësi të barabartë (dëgjimi, leximi, shkrimi, bashkëbisedimi). Ka një përmbledhje në fund të çdo mësimi, dhe një mësim përsëritës pas çdo pesë mësimesh. Me aventura dhe risi, Schritter është gjithashtu zbavitës dhe kjo është e dukshme edhe në materialin audio. Pjesët në audio përfshijnë gjithë aspektet e shqiptimit dhe intonacionin në mënyrë sistematike dhe argëtuese.

I detyrueshëm: DEU 101, DEU 102, DEU 201 ose test vlerësimi.