Testimi për Çertifikimin e Gjuhës Angleze

Qendra Lincoln ofron testime për çertifikata në të dyja qendrat për ata të cilët duan të vërtetojnë aftësitë e tyre në gjuhët angleze dhe gjermane pa e ndjekur kursin. Ne ofrojmë testime dhe çertifikatë për nivelin mesatar (B2) dhe atë të avancuar (C1).


Kursi Përgatitor për Maturën Shtetërore [ENG 350]

Qendra Lincoln siguron një mundësi të shkëlqyer për nxënësit e shkollës së mesme që aplikojnë në universitetet e vendit duke ofruar përgatitje për testin e gjuhës angleze të maturës shtetërore.

Ky kurs shumë intensiv është dizenjuar specifikisht për ata nxënës që po përgatiten për testin e tyre të anglishtes së Maturës Shtetërore. U ofron studentëve një trajnim të anglishtes së nivelit mbi-mesatar me njohuri mbi strukturat e gramatikës për të përmirësuar komunikimin akademik. Pas mbarimit të këtij kursi studentët mund të tregojnë aftësi më të avancuara të kuptimit të gjuhës, dhe saktësi gramatikore.

Ky kurs i veçantë përkon me programin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencave të Shqipërisë. Kursi do i ndihmojë studentët jo vetëm të përmirësojnë dhe t’i mjeshtërojnë aftësitë e tyre në Anglisht, por gjithashtu edhe të marrin pikë të larta në testin e tyre të maturës.

I detyrueshëm: ENG 202, ENG 301, or ENG 302.


Përgatitja dhe Testimi për TOEFL [ENG 360]

Në mënyrë që studentët të pranohen në pjesën më të madhe të universiteteve amerikane, duhet të kalojnë me sukses testin e Anglishtes si gjuhë e huaj, TOEFL. Qendra Lincoln ofron një kurs të dalluar për të përgatitur studentët që të marrin pikët që u duhen në testin e TOEFL- it.

Ne jemi Qendër e Testimit të TOEFL iBT që nga marsi 2006.

Testimi i TOEFL-it në internet (TOEFL iBT) teston katër aftësitë thelbësore për bashkëbisedim të suksesshëm: të folurit, dëgjimin, leximin dhe shkrimin. Për këtë arsye, kursi përgatitor i TOEFL-it në Lincoln thekson rëndësinë e këtyre aftësive së bashku me shprehjet frazeologjike në anglisht. Kursi përfshin ushtrime praktike, para-teste dhe pas-teste që dallojmë më së miri nevojën për të praktikuar me mjeshtëri. Testet praktike bëhen në laboratoret tona të kompjuterave.

I detyrueshëm: ENG 301, ENG 302, ose test vlerësimi.


Përgatitja dhe provimi i IELTS [ENG 370]

IELTS teston katër aftësitë gjuhësorë që janë të rëndësishme për komunikimin e duhur: të folurin, dëgjimin, leximin dhe shkrimin. Për këtë arsye, kursi përgatitor në Qendrën Lincoln u jep rëndësi këtyre katër kategorive së bashku me shprehjet në anglisht. Kursi përfshin ushtrime dhe teste paraprake që dallojnë nevojat e studentëve për përmirësim. Testet praktike bëhen në laboratoret tona. Kurse intensive ofrohen vazhdimisht.

I detyrueshëm: ENG 301, ENG 302, ose test vlerësimi.


Përgatitja për provimin APTIS

Qendra Linkoln ju ndihmon të përgatiteni për provimin Aptis. Si fillim mund të bëni një test që përcakton nivelin tuaj gjuhësor.  Më pas, sipas orientimit dhe këshillave të mësuesve tanë të kualifikuar mund të ndiqni kurset përkatëse për përmirësimin e aftësive gjuhësore.

Përse këto kurse janë të suksesshme?

  1. Ofrojnë këshilla e teknika të nevojshme për provimin por jo vetëm
  2. Ndihmojnë në rritjen e vetëbesimit tuaj që të arrini objektivin që i keni vënë vetes
  3. Ofrojnë përkujdesje personale dhe mësimdhënie me mësues të kualifikuar.
  4. Përmirësojnë ndjeshëm aftësitë gjuhësore

Informacion për provimin

Aptis është një provim i vlerësimit të aftësive të gjuhës angleze i krijuar për të përmbushur nevojat e shumëllojshme të organizatave dhe individëve në mbarë botën.

Ai zgjat rreth dy orë dhe është i ndarë në tri seksione, që përfshijnë gramatikën dhe fjalorin, të dëgjuarit dhe të lexuarit. Testi fillon me pyetje të përgjithshme dhe pastaj vazhdon me detyra më të specifikuara. Secili test vlerëson nivelet e Anglishtes prej  A1-C. 

APTIS është shumë fleksibël sepse është hartuar dhe zhvillohet në kompjuter, duke e zhvilluar provimin në një mënyrë të këndshme dhe jo stresuese.