Testimi për Çertifikimin e Gjuhës Angleze

Qendra Lincoln ofron testime për çertifikata në të dyja qendrat për ata të cilët duan të vërtetojnë aftësitë e tyre në gjuhët angleze dhe gjermane pa e ndjekur kursin. Ne ofrojmë testime dhe çertifikatë për nivelin mesatar (B2) dhe atë të avancuar (C1).

Testi Përgatitor për Maturën Shtetërore [ENG 350]

Qendra Lincoln siguron një mundësi të shkëlqyer për nxënësit e shkollës së mesme që aplikojnë në universitetet e vendit duke ofruar përgatitje për testin e gjuhës angleze të maturës shtetërore.

Ky kurs shumë intensiv është dizenjuar specifikisht për ata nxënës që po përgatiten për testin e tyre të anglishtes së Maturës Shtetërore. U ofron studentëve një trajnim të anglishtes së nivelit mbi-mesatar me njohuri mbi strukturat e gramatikës për të përmirësuar komunikimin akademik. Pas mbarimit të këtij kursi studentët mund të tregojnë aftësi më të avancuara të kuptimit të gjuhës, dhe saktësi gramatikore.

Ky kurs i veçantë përkon me programin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencave të Shqipërisë. Kursi do i ndihmojë studentët jo vetëm të përmirësojnë dhe t’i mjeshtërojnë aftësitë e tyre në Anglisht, por gjithashtu edhe të marrin pikë të larta në testin e tyre të maturës.

I detyrueshëm: ENG 202, ENG 301, or ENG 302.

Përgatitja dhe Testimi për TOEFL [ENG 360]

Në mënyrë që studentët të pranohen në pjesën më të madhe të universiteteve amerikane, duhet të kalojnë me sukses testin e Anglishtes si gjuhë e huaj, TOEFL. Qendra Lincoln ofron një kurs të dalluar për të përgatitur studentët që të marrin pikët që u duhen në testin e TOEFL- it.

Ne jemi Qendër e Testimit të TOEFL iBT që nga marsi 2006.

Testimi i TOEFL-it në internet (TOEFL iBT) teston katër aftësitë thelbësore për bashkëbisedim të suksesshëm: të folurit, dëgjimin, leximin dhe shkrimin. Për këtë arsye, kursi përgatitor i TOEFL-it në Lincoln thekson rëndësinë e këtyre aftësive së bashku me shprehjet frazeologjike në anglisht. Kursi përfshin ushtrime praktike, para-teste dhe pas-teste që dallojmë më së miri nevojën për të praktikuar me mjeshtëri. Testet praktike bëhen në laboratoret tona të kompjuterave.

I detyrueshëm: ENG 301, ENG 302, ose test vlerësimi.

Përgatitja dhe provimi i IELTS [ENG 370]

IELTS teston katër aftësitë gjuhësorë që janë të rëndësishme për komunikimin e duhur: të folurin, dëgjimin, leximin dhe shkrimin. Për këtë arsye, kursi përgatitor në Qendrën Lincoln u jep rëndësi këtyre katër kategorive së bashku me shprehjet në anglisht. Kursi përfshin ushtrime dhe teste paraprake që dallojnë nevojat e studentëve për përmirësim. Testet praktike bëhen në laboratoret tona. Kurse intensive ofrohen vazhdimisht.

I detyrueshëm: ENG 301, ENG 302, ose test vlerësimi.