Menaxhim Projekti

Dorëzimi në kohë i punës së përfunduar, brenda buxhetit dhe sipas dëshirës së klientit.

Objektivat: 

 • Rritja e rendimentit dhe efikasitetit të projekteve
 • Sigurimi i pjesëmarrjes dhe përfshirjes maksimale në grup
 • Mundësimi i komunikimit të frytshëm dhe të efektshëm brenda grupit të projektit
 • Dorëzimi i rezultateve të shkëlqyera dhe arritja e suksesit

Menaxhimi i Performancës

Suksesi i një menaxheri varet te caktimi i synimeve, dhënia e ‘feedback’, trajnimi dhe drejtimi i kolegëve të dobët.

Objektivat:

 • Përmirësimi i aftësisë së drejtuesit për të mundësuar që grupi të përmbushë qëllimet
 • Përvetësimi i aftësive për të shtuar vetëdijen emocional të vetes dhe të tjerëve
 • Menaxhimi më efektiv i kohës gjatë mbledhjeve dhe projekteve
 • Përmirësimi i komunikimit mes menaxherëve dhe punonjësve

Inteligjenca Emocionale në Punë

Pakësoni stresin, përmirësoni marrëdhëniet në punë, dhe merrni vendime të zgjuara në biznes

Synimet: Përdorimi i aftësive praktike për përfitimet e mëposhtme :

 • Pakësimi i stresit
 • Aftësi të përmirësuara të komunikimit dhe bashkëpunimit
 • Vendimmarrje më e mirë
 • Zgjidhje origjinale dhe novative të problemeve

Kalimi nga Konflikti te Bashkëpunimi

Zbatoni aftësi efektive të komunikimit për të bashkëpunuar dhe për të zgjidhur konfliktet.

Objektivat: Pjesëmarrësit do kenë këto përfitime:

 • Të mësojnë të përcaktojnë mënyrën e zgjidhjes së konflikteve të vetes si dhe të tjerëve
 • Të kenë vetëbesim për të menaxhuar konfliktet në mënyrë efektive
 • Të përdorin aftësitë e komunikimit dhe strategjive për zgjidhjen me sukses të konflikteve

Feedback për të nxitur performancën e punonjësve

Përdorni ‘feedback’ (sugjerime) për të ndihmuar punonjësit në zhvillimin e aftësive të reja dhe pakësimin e sjelljeve joproduktive.

Objektivat: Pjesëmarrësit do kenë këto përfitime:

 • Të rrisin sjelljet pozitive për të motivuar punonjësit
 • Të japin ‘feedback’ që nxisin zhvillimin për të pakësuar sjelljet joproduktive
 • Të përdorin një metodë bashkëpunuese për të zgjidhur problemet

Aftësitë e Trajnimit Menaxherial

Zbatoni aftësi të trajnimit të vërtetuara për të zhvilluar punonjës dhe ekipe më efektive.

Objektivat:

 • Të kuptoni rolin e trajnerit dhe se si menaxherët mund ta vënë në punë trajnimin
 • Të përdorin modelin e trajnimit GROW për të zhvilluar në mënyrë efektive punonjësit
 • Të zbatoni aftësi të kuptuarit dhe komunikimit në bisedat trajnuese

Zgjidhje Bashkëpunuese Problemesh

Një nga kontributet më të çmuara të punonjësve është analizimi dhe zgjidhja e problemeve të klientëve, blerësve dhe aksionerëve

Objektivat:

 • Të përdorni një procesi të strukturuar për identifikim dhe përcaktimin e problemeve
 • Të zbatoni teknika për analizimin e problemeve, shkakun dhe ndikimin e tyre
 • Të përdorni teknika të të menduarit origjinal për të gjetur zgjidhjet

Puna në grup dhe Ndërtimi i tij

Ne punojmë në grupe sepse i përmbushim qëllimet në mënyrë më efektive duke punuar bashkë se sa kur punojmë veçmas.

Objektivat:

 • Të zbatoni strategji për të ndihmuar grupet gjatë fazave të zhvillimit të tyre
 • Të përcaktoni problematikat e skuadrës tuaj dhe të gjeni strategji për përmirësim të vazhdueshëm
 • Të krijoni plane për të përforcuar logjikën dhe efikasitetin e skuadrës tënde