Produktiviteti dhe Menaxhimi i Kohës

Kushtojini prioritet punës së rëndësishme. Shmangni gjërat që të humbin kohë. Mos i lini punët. Punoni më shumë.

Objektivat e Mësimit:

 • Të rrisni e produktivitetit individual dhe e atij të grupit
 • Të nxitni motivimin individual
 • Të përdorni mjete për të pakësuar stresin dhe gjërat që të humbin kohë

Prezantimi në Përmirësimin e Procesit së Biznesit

Presioni nga konkurenca kërkon që organizatat të ndryshojnë shpejt. Në këtë program, menaxherët do mësojnë të gjejnë mënyra për të punuar në mënyrë më efektive.

Objektivat:

 • Të zgjidhni një proces për një iniciativë përmirësimi
 • Të krijoni një grup për të trajtuar përpjekjet e përmirësimit
 • Të përcaktoni problemet kritike të procesit që duhen ndryshuar
 • Të përdorni mjetet e nevojshme të përmirësimit të procesit për ta bërë atë më të frytshëm
 • Të zbatoni dhe përdorni vazhdueshëm procese të reja

Menaxhimi i Rendimentit

Nxitni rendimentin e grupit duke vendosur qëllime, duke mundësuar dhënien e ‘feedback’ dhe duke trajnuar punonjësit.

Objektivat: 

 • Të përforconi aftësitë e menaxherëve për të bërë të mundur përmbushjen e synimeve nga grupet
 • Të motivoni dhe trajnoni punonjësit e suksesshëm
 • Të trajtoni situata me punonjës të dobët
 • Të përmirësoni komunikimin mes menaxherëve dhe punonjësve

Menaxhimi i Projekteve: Menaxhimi nga Rezultatet

Të zgjidhni problemet në biznes, të dorëzoni në kohë punën e përfunduar, brenda buxhetit dhe sipas dëshirës së klientit.

Objektivat: 

 • Të rrisni rendimentin dhe efikasitetin e projekteve
 • Të siguroni pjesëmarrjen dhe përfshirjen maksimale në grup
 • Të mundësoni komunikimin e frytshëm dhe të efektshëm brenda grupit të projektit
 • Të dorëzoni rezultate të shkëlqyera dhe të arrini sukses

Puna në grup dhe ndërtimi i grupit

Ne punojmë në grupe sepse i përmbushim qëllimet në mënyrë më efektive duke punuar bashkë se sa kur punojmë veçmas.

Objektivat:

 • Të zbatoni strategji për të ndihmuar grupet gjatë fazave të zhvillimit të tyre
 • Të përcaktoni problematikat e skuadrës tuaj dhe të gjeni strategji për përmirësim të vazhdueshëm
 • Të krijoni plane për të përforcuar logjikën dhe efikasitetin e skuadrës tënde

Prezantim me Menaxhimin e Ndryshimeve

Menaxhoni ndryshime për të pasur sukses të vazhdueshëm në biznes.

Objektivat

 • Të reagoni me efikasitet dhe përgjegjshmëri ndaj situatave të vështira dhe sfiduese
 • Të pakësoni sjelljet joproduktive që shpeshherë vijnë nga stresi i shkaktuar nga ndryshimet
 • Të punoni në mënyrë më të efektshme me kolegët që nuk i pranojnë ndryshimet në organizim

Excel i Avancuar

Përdorni Excel-in për të analizuar të dhënat dhe për të marrë vendime më të mira për biznesin

Objektivat e Mësimit:

Ky kurs do mblidhet për 8 seanca 90-minutëshe dhe do përfshijë temat e mëposhtme:

 • Bazat e funksioneve të programit Excel
 • Aftësi të regjistrimit dhe formatimit të të dhënave
 • Krijimin dhe ndryshimin e kolonave të caktuara dhe të modeleve të gatshme
 • Ushtrim duke përdorur formula të avancuar në Excel

Trajnimi i Trajnerit

Objektivat e Mësimit: Në mbyllje të këtij kursi, pjesëmarrësit do mund:

 • Të përfshihen duke ndërmarrë role të ndryshme, diskutime dhe ushtrim të aftësive
 • Të zbatojnë komponentë të formulës së mësimit për të kontribuar në mësimin e të rriturve
 • Të përfshijnë sa më shumë nxënësin duke kuptuar preferencat individuale të të mësuarit
 • Të përdorin teknika efektive të mësimdhënies për të trajnuar me sukses