Qendrat Lincoln e Shqipërisë (LINCOLN) mbledh informacion personal nga klientët, jo-klienët (duke përfshirë edhe klienët e ardhshëm ekzistuese dhe), studentët, furnizuesit, kontraktorët, këshilltarët dhe punonjësit e ardhshëm, si dhe individë të tjerë për qëllimet e renditura në nenin 3 si më poshtë.

 

 1. Lloji informacioni personal që LINCOLNI mbledh

Lloji i informacionit personal që LINCOLNI do të mbledhë nga ju do të varet nga rrethanat në të cilat është mbledhur që informacioni. Kjo mund të përfshijë:

 • emrin tuaj, datën e lindjes dhe gjininë;
 • të dhëna e kontaktit (adresa e juaj, e-mail, telefon dhe faksit);
 • të dhënat e punësimit aktual dhe të mëparshëm, duke përfshirë emrin e punëdhënësit tuaj, pozicionin tuaj me këtë punëdhënës, kohëzgjatja e punësimit tuaj dhe përvojën tuaj të menaxhimit;
 • edukimi dhe kualifikimet;
 • aftësitë dhe fushat e interesit (profesionale dhe të tjera);
 • anëtarësimet tjera profesionale;
 • karriera apo qëllimet akademike;
 • IP e adresës suaj si dhe datat dhe kohët e vizitave në faqet e internetit Lincoln-it; dhe
 • çdo informacion tjetër personal i cili do ta lehtësojë Lincolnin në procesin e regjistrimit tuaj për kurset.
 • Informacioni nga Anketa dhe të dhënat nga evenimentet që ju do të marrni pjesë ose do të regjistroheni
 • të dhëna e sjella nga Fleshi juaj (BYOD) nga kompjuterat, laptopët, tabletat dhe telefonat që ju mund ti sjellni në objektetet e LINCOLNIT, evenimentet e LINCOLNIT apo në përdornimin e tyre për të hyrë në wirelesin e LINKOLNIT.
 • të dhënat e Websitit nga faqet e internetit të Lincolnit dhe nga faqet e internetit që ju të hyni ndësa përdorini internetin e LINCOLNIT dhe shërbimet e rrjetit wireles në ndërtesën e Lincolnit apo evenimenteve të Lincolnit.

 

 1. Si e mbledh LINCOLNI informacionin personal

LINCOLN zakonisht e mbledh informacion personal nëpërmjet:

 • faqeve të tij të internetit, duke përfshirë edhe format online të kërkimit dhe pakës së të dhënave të dërguara nga serveri Internetit ;
 • kërkesat për kurset;
 • regjistrimi, regjistrimi dhe pjesëmarrja në ngjarje ose në seancat e trajnimit ;
 • ofrimin e shërbimit të klientit dhe mbështetjes, duke përfshirë edhe marrëdhëniet që mund të keni me një nga punonjësit e LINCOLNIT për Shërbimin me Klientin;
 • kërkesat për broshura, anëtarësimi në një listë postimesh ose kontaktet për informacion të mëtejshëm në lidhje me shërbimet e Lincoln-it;
 • përgjigjet e sondazheve apo kërkimeve të kryera nga LINCOLNI ose në emër Lincoln-së;
 • mediat sociale dhe faqet e tjera të jashtme të internetit dhe :
 • aplikacionet për punësim.

 

 1. Përdorimi dhe zbulimi i informacionit personal

Qëllimet kryesore të Linkolnit për mbledhjen, mbajtjen, përdorimin dhe zbulimin e të dhëna personale janë si më poshtë:

 • të proçesojë dhe të miratojë aplikimet për kurset me LINCOLNIN;
 • të lehtësojnë rregjistrimet në kurse dhe seminare;
 • për transaksione duke përfshirë edhe pagesën e shërbimeve dhe materialeve të Lincolnit;
 • shërbimet e bibliotekës dhe shitjet e librit;
 • qira vendi;
 • për trajnimin e palëve të tretë e cila ndodh në mjediset e Lincoln-it;
 • për përmirësimin dhe zhvillimin e produkteve të Linkolnit dhe të shërbimeve për ju dhe klientët e tjerë të LINCOLNIT;
 • për matjen e interest të konsumatorit nga shërbimet e Lincoln-it;
 • për qëllime marketing dhe promovuese duke përfshirë informacionin e dhëne ndaj jush mbi produktet dhe shërbimet e tjera të Lincolnit, botimet në gazeta dhe në përgjithësi nxisin anëtarësimet në Lincoln, evenimentet dhe trajnimet.
 • shërbime të konsulencës që ju mund ti kërkoni;
 • për raportimi ndaj departamenteve të ndryshme qeveritare për qëllime të analizës statistikore, të dhënat e kualifikimeve / deklaratave të arritjeve të lëshuar dhe për të përmbushur kërkesat e marrëveshjeve të financimit të trajnimit.
 • shërbimet mbështetëse pët studentët;
 • për të ndarë informacione mbi kurrikulumin ndihmuese dhe vlerësuese për të ofruar trajnime dhe kualifikime;
 • hyrja në sistemet online

 

 1. Përdorimi dhe korrigjimi i informacionit që LINCOLNI e mban për ju

Ju në çdo kohë mund të kërkoni përdorimin e informacionit që LINCOLNI ka mbledhur nga ju. LINCOLN preferon që kjo kërkesë të bëhet me shkrim. Të gjitha kërkesat duhet të bëheN duke kontaktuar me Lincoln në një nga mënyrat e mëposhtme:

 

Email:  info@lincoln.org.al

Në zarf: Drejtori i Operacioneve, Qendra Linkoln, Rr. Qemal Stafa, Nr. 184, Tiranë, Shqipëri

 

LINCOLN mund të kërkojë që ju të siguroni identifikim të mjaftueshme para se tju lejojë që të hyni në informatat personale të mbajtur në lidhje me ju. Nëse LINCOLNIT i kërkohet ose autorizohet me ligj për të bërë këtë, ai mund të refuzojë për t`ju siguruar juve në përdorimin e këtij informacion.

LINCOLN mund të aplikojë një tarifë për ju për të hyrë në të dhënat e juaja personale. Nëse është kështu, LINCOLN do t`j njoftojë për shumën e tarifës menjëherë kur kërkesa juaj për hyrje është caktuar, dhe mund të kërkojë pagesën paraprake për të lejuar që ju të hyni në të dhënat tuaja personale. LINCOLNI nuk do t`ju tarifojë kur paraqitni një kërkesë për hyrje.

LINCOLN ose do t’ju sigurojë në përdorimin e informacionit ose do t`ju informojë për vendimin e tij për të refuzuar hyrjen brenda 60 ditëve nga marrja e kërkesës tuaj.

 1. Kontaktimi me LINCOLNIN

LINCOLN është i angazhuar për t`ju siguruar një sistem të drejtë dhe të përgjegjshëm për trajtimin dhe zgjidhjen e ankesave. Nëse në çdo kohë që ju dëshironi për të paraqitur një ankesë në lidhje me trajtimin, përdorimin apo zbulimi i informacionit tuaj personal nga LINCOLN ju mund të bëni këtë duke plotësuar Formularin e Ankesave dhe postimi atë në adresën e mëposhtme:

National Privacy Officer
Australian Institute of Management
Management House
369 Boundary St
Spring Hill Qld 4000

Përndryshe, ju mund të kontaktoni Drejtorin e Operacioneve Linkolnit me email në: info@lincoln.org.al

LINCOLN do të hetojë ankesën tuaj dhe do të bëjë përpjekje të arsyeshme për t`ju përgjigjur sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 30 ditë pas marrjes së ankesës tuaj.

Nëse LINCOLNI nuk i përgjigjet ankesës suaj, ose në qoftë se ju nuk jeni të kënaqur me përgjigjen që ju merrni nga Lincoln, ju mund të keni të drejtë për të bërë një ankesë në Office of the Australian Information Commissioner (OAIC).

 

 1. Zbulimi i të dhënave jashtë vendit

LINCOLN mund të zbulojë të dhënat tuaja personale tek organizata të tjera. Këto mund të përfshijnë sektorët ndërshtetërore të Lincolnit, organizatat që janë të kontraktuara për të ofruar shërbime tek LINCOLNI (p.sh., për të shpërndarë materiale të marketingut ose për mbajtjen e bazës së të dhënave), dhe / ose tek organizatat me të cilat LINCOLNI ka partneritet, të tilla si firma të caktuara këshilluese, institucionet arsimore dhe organizatat e sektorit publik dhe agjencitë.

Në përgjithësi, LINCOLN mund të zbulojë të dhënat tuaja personale për marrësit jashtë shtetit në SHBA, Britani të Madhe, NZ, dhe Azi ,Paqësor për mbështetje dhe ndihmë,kur ai përdor aplikacione të turbullta të internetit që janë pritur jashtë Australisë për platformën e vet operative të biznesit.

 

 1. Në Përgjithësi

LINCOLN rezervon të drejtën për të ndryshuar këtë Politikë Private në çdo kohë dhe të ju njoftojnë nëpërmjet postimit ntë versionit të përditësuar të Politikës në faqen e Linkolnit.

Kjo Privacy Policy është në fuqi si në 31 Shtator 2014.

 

Mbledhja e Deklaratave

 

Qendrat Lincoln të Shqipërisë dhe filialet e saj (“LINCOLN” ose “ne” “ju” ose “tonë”) mbledhin të dhënat tuaja personale (të tilla si emrin, detajet e kontaktit tuaj dhe të kompanisë / punëdhënësit) direkt nga ju, kur ju pyesni në lidhje me një kurs , regjistroheni në një ngjarje ose në një trajnim ose kur dorëzoni online një formular hyrjes, ose ndryshe.

 

Ne mbledhim të dhënat tuaja personale me qëllim për t`ju mbajtur të informuar për shërbimet që ne ofrojmë dhe pë zhvillimet që mund të jenë me interes për ju, duke ju njoftuar për evenimentet dhe kurset e trajnimi që po mbajnë dhe për drejtimin e sondazheve për të përmirësuar shërbimet tona apo për të transmetuar idetë e udhëheqjes . Nëse ju po ndërmerrini trajnime për një kualifikim ne do të kontaktojmë direkt ose nëpërmjet një pale të tretë për t`ju ndihmuar me arsimin tuaj, programit mësimor dhe të vlerësimit.

 

Nëse ne nuk mbledhim të dhënat tuaja personale siç është përshkruar, ne nuk mund të jemi në gjendje për t`ju siguruar me informacionin që keni kërkuar ose t`ju ofrojë shërbime të caktuara për ju.

 

Ne mund të zbulojë disa ose të gjitha këto të dhëna personale tek palëve e treta me të cilët ne mund të bashkëpunojnë për evenimente apo trajnime, apo tek ofruesit e shërbimeve që ofrojnë shërbime të tilla si marketing ose menaxhimi IT i LINCOLNIT mund të zbulojë të dhënat tuaja personale për marrësit jashtë shtetit në SHBA, Britani të Madhe, India, Kina, dhe në vende të tjera për mbështetjen dhe ndihmën, kur ai përdor aplikacione të turbullta të internetit që janë të drejtuara jashtë Shqipërisë për platformën e vet operative të biznesit.

 

 

Politika e privatësisë tonë e lartpërmendur përmban informacion në lidhje me mënyrën se si ju mund të hyni në informatat personale që mbahen nga ne dhe të kërkojë korrigjimin e informacionit të tillë. Kjo politikë gjithashtu përmban informacion në lidhje me mënyrën se si ju mund të ankoheni tek ne për ndonjë shkelje të Australian Privacy Principles dhe se si ne do të merremi me një ankesë të tillë.

Ju mund të na kontaktoni në info@lincoln.org.al.General