30 seanca / 80 min.

Kursi është i përshtatshëm për grupmoshën 9-15 vjeç dhe ka 6 nivele (A1-B1).  Secili prej tyre përmban histori të shkurtra argëtuese dhe këngë për t’ju mësuar fëmijëve gjuhën gjermane. Aktivitetet dhe lojërat shërbejnë për të përforcuar të nxënin. Ilustrimet, historitë argëtuese, këngët  dhe posterat do t’i zbavisin pa masë fëmijët.

Veçoritë:

  • Pasuron fjalorin me anë të përdorimit të shpeshtë të shprehjeve të zakonshme, dhe jo duke e mësuar përmendësh.
  • Zhvillon shqiptimin duke dëgjuar  e komunikuar.
  • Nxit fëmijët të mësojnë nëpërmjet argëtimit
  • Sjell në klasë botën e fëmijëve nëpërmjet personazheve dhe historive.
  • Iu mëson fëmijëve vlerat e bashkëpunimit me fëmijë të tjerë.
  • Rrit vetëbesimin e tyre në aftësitë e të menduarit.